top of page

תלמידים בוחרים קבוצות

9 במאי 2023

פעילות תלמידים בוחרים קבוצה משמשת לחלוקת סטודנטים לקבוצות על פי בחירתם. כשלב מקדים לפעילות יקים המרצה מספר קבוצות ריקות, לאחר מכן יכנסו הסטודנטים לפעילות וישתבצו לאיזה קבוצה ברצונם להירשם. בחירות הסטודנטים נשמרות, ומתעדכנות אוטומטית ברשימת הסטודנטים בכל קבוצה במרחב לימוד.רכיב זו מאפשר לסטודנטים להגיש מטלות בקבוצות שהם בחרו, להשתתף בפורום בקבוצות ועוד.


באמצעות ארבעה צעדים במודל ניתן לאפשר לסטודנטים לשבץ את עצמם לקבוצה על פי בחירתם. 


bottom of page