top of page
BackToTop

תכנון, בניה והערכת הקורס

מכינים קורס להוראה? ההכנה דורשת תכנון מוקדם וחשיבה.

סילבוס הקורס הוא החוזה ביננו לבין הסטודנטים ומחויב להכיל את המטרות, תוצרי למידה ודרכי הערכת הקורס. ככל שהסילבוס בהיר יותר לסטודנטים הוא מאפשר לכם המרצים להעביר את אחריות הלמידה לסטודנטים.

הליווי שלנו יעזור לכם להכיר סוגי סילבוס, להכיר ולהבין את ההבדל בין מטרות לתוצרי למידה, את ההבדל בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת וכיצד לשזור הכל יחד בתכנון וביצוע הקורס.

bottom of page