top of page
BackToTop

דיגיטציה וכלים טכנולוגייה בהוראה

מעבדת החדשנות והדיגיטציה בהוראה היא הזרוע הטכנולוגית של היחידה למצויינות וחדשנות בהוראה. אנו מאמינים כי השינוי הדיגיטלי המואץ המתקיים בכל תחומי החיים, כמו גם שינויים בהרגלי העבודה במשק ובתעשיה, חייבים לבוא לידי ביטוי גם בשיטות ההוראה והלמידה המתקיימות במוסדות להשכלה גבוהה. מגמה זו מודגשת גם ע"י המל"ג אשר רואה "חשיבות רבה בקידום הלמידה הדיגיטלית במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, המהווה, בין היתר: כלי לשיפור איכות ההוראה והלמידה והעצמת חוויית הלמידה והיכולות הפדגוגיות של המרצה; אמצעי להנגשה רחבה יותר של ההשכלה הגבוהה; אפיק לחיזוק וביסוס מעמדה של האקדמיה הישראלית בזירה הגלובלית ולהנגשת ידע אקדמי מישראל לעולם, אמצעי לצמצום פערים בחברה הישראלית: פער דיגיטלי, פער גיאוגרפי, פערי שפה ותרבות, פער כלכלי." בסיס הפעולה של מעבדת החדשנות הוא מבט הוליסטי הלוקח בחשבון היבטים אישיותיים של המרצים והלומדים, ומזהה את המקומות בהם לטכנולוגיה תהיה השפעה ברורה ומשמעותית.

מה אנחנו מציעים?

שילוב נכון של טכנולוגיה ודיגיטל תורם באופן משמעותי לשיפור חווית ההוראה והלמידה ביחס לנושאים הבאים:

  • ​מעודד העברת האחריות ללמידה מהמרצה לסטודנטים.

  • מגדיל את מעורבות הלומדים בקורס מבלי להגדיל את הזמן המושקע בהוראה.

  • מייצר סדר, ארגון ושקיפות של תוצרי הלמידה.

  • מייצר גמישות בצורת הלמידה - למידה בכל זמן ומכל מקום.

  • מעודד קיום למידה פעילה בכיתה הפיזית ושילוב תהליכי למידה חדשניים בקורסים.

  • מאפשר לסטודנט להעריך את רמת הידע וההבנה בזמן אמת, ומאפשר למרצה לקבל תמונה ברורה של רמת ההבנה של הלומדים בקורס.

  • מאפשר התאמה אינדווידואלית לקצב ושיטת למידה המתאימות להעדפות וכישורי הלומדים.

  • מאפשר תרגול ושיפור מיומנויות באופן אטרקטיבי ומהנה באמצעות משחקים.

  • מאפשר המחשות טובות ומפורטות יותר של העולם האמיתי באמצעות תלת-ממד ומציאות מדומה ורבודה.

מעבדת החדשנות בהוראה ובלמידה תעמוד לרשותכם בייעוץ, תמיכה ופיתוח של כלים כמתואר למעלה, או בכל רעיון שתעלו המקדם מצויינות, חדשנות ואפקטיביות בהוראה. אף שאלה היא לא ״פשוטה״ מדי או ״מסובכת״ מדי עבורנו, ודלתנו תמיד פתוחה. השקעה חד-פעמית של זמן ומחשבה משותפת יכולה להתברר ככדאית מאוד לטווח הארוך.

bottom of page