top of page

קריאה שיתופית בפרוזאל (Perusall) - יישומים פדגוגיים


הכרנו את יתרונות הקריאה השיתופית באמצעות כלי הנמצא במוודל ושמו פרוזאל (Perusall) בחידושון קודם. כלי זה, שפותח ע"י אוניברסיטת הרווארד לאחר מחקר מקיף, מאפשר למרצה להעלות מאמרים ותכנים שונים, לשאול שאלות בקשר לתכנים אלו, ואף לתת משוב על הערות ושאלות של אחרים. נערכה לאחרונה גם סדנה להכרת והפעלת הכלי (סדנה נוספת תתקיים בתחילת חודש מרץ).


בחידושון זה נציע מספר יישומים פדגוגיים לשימוש בפרוזאל:


ניתן לתת משימות אישיות מהמאמר, תוך חלוקת קבוצת הלמידה לזוגות שיעבדו זה עם זה:

 • איתור החלק המרכזי במאמר.

 • סיכום המאמר.

 • איתור חלקים שונים של המאמר (שאלת מחקר, רעיון מרכזי וכדו').

ניתן לחבר מבדק ידע על המאמר.

 • הפרוזאל מאפשר לכתוב בחנים לבדיקת קריאת והבנת המאמר.

ניתן לקרוא את המאמר בעזרת קריאה מונחית:

 • כתיבת שאלות מנחות בהוראות המטלה.

 • ביקורת על המאמר. לדוגמא: נבקש מכל סטודנט לכתוב נקודת ביקורת אחת על המאמר, ולהגיב לנקודת ביקורת אחת של סטודנט אחר.

 • השוואה בין טקסטים. ניתן לסטודנטים שני מאמרים ונבקש מהם לאתר נקודות בהם המאמרים דומים או שונים, ולנמק את תשובותיהם.

ניתן ללמד כיצד הופכים טקסט כתוב ללמידה:

 • להעלות טקסט ולבקש מהסטודנטים להעלות נקודות עליהן ירצו לדון בכיתה.

 • שימוש בהערות ובתשובות של הסטודנטים בכדי לאתר חלקים שהיו קשים להבנה, ולדון עליהם בכיתה. (ניתן להיעזר בכלי "דו"ח בלבול").

 • להעלות סרטון או סיכום קצר של המרצה, ולבקש מהסטודנטים להעיר עליו או לשאול עליו.

ניתן להשתמש כהכנה למטלת סיום:

 • להעלות דוגמאות שונות של עבודות משנים קודמות, ולבקש מהסטודנטים לשפוט את העבודות.

ניתן לערוך מהלך של תיאום ציפיות על תכני ומהלך הקורס:

 • העלאת הסיליבוס של הקורס לקבלת משוב מהסטודנטים.

Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page