top of page

קול קורא למרצים: הסבת קורס לשפה האנגלית ו/או קידום בינלאומיות


מאת: היחידה לאנגלית, היחידה לקשרים אקדמיים בינלאומיים והיחידה למצוינות וחדשנות בהוראה.


קול קורא זה מיועד למרצים המעוניינים (וקיבלו אישור לכך מראש החוג!) להסב את הקורס שלהם לשפה האנגלית לשנת הלימודים תשפ"ד ו/או לקדם בינלאומיות בקורס שלהם.


מרצים שנכנסים ומתחייבים לתהליך יקבלו:

  • ליווי ותמיכה בתהליך על ידי מלווים פדגוגים וטכנו-פדגוגיים

  • סיוע בעריכת אתר הקורס

  • צילום ועריכת חומרים במידת הצורך

  • תרגום חומרי הוראה ולמידה

  • סיוע בשילוב כלי הערכה ומדידה לקורס

  • גמול אישי בסך 2000 ₪ עם סיום הכנת הקורס

הקול הקורא פתוח לעד 10 מרצים. תאריך אחרון להגשה- 31.6.23.


יש להגיש את הבקשה, תוך ציון הפרטים הבאים:

  1. פרטי המרצה (תואר, שם, פקולטה, חוג, מייל, טלפון נייד)

  2. פרטי הקורס (שם, שנתי/סמסטריאלי, באיזה סמסטר נלמד, כמה סטודנטים עתידים להשתתף בקורס (הערכה במידה וקיימת), תואר (ראשון/שני), סילבוס (ניתן להגיש סילבוס קיים בעברית)

  3. במידה ובמסלול לבינלאומיות - נא לציין האם קיים ממשק עם גורם מחו"ל הרלוונטי לשת"פ או שמבקשים סיוע בנושא

יש להעביר את הבקשה למייל- ayeletg@telhai.ac.il

תשובות תינתנה עד לתאריך 15.7.23.

Commenti


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים

bottom of page