top of page

לקראת עונת הבחינות


סוף הסמסטר מתקרב, והוא מבשר על "עונת הבחינות". קיימנו סדנה שמטרתה היתה לדייק ולעזור בכתיבה נכונה של המבחן, הן מבחינת חלוקתו לפרקי משנה, אורכו, ניסוח השאלות, חלוקת הניקוד ועוד. הסדנה הועברה על ידי דר' איריס יניב, ולהלן כמה טיפים מהסדנה:

  • רצוי שהמבחן יהיה מחולק לחלקים, ולא יהיה כולו חטיבה אחת (3-2 חלקים לערך, בהתאם למשך המבחן). רצוי להפריד באופן ברור בין חלקי המבחן על גבי הטופס.

  • רצוי לתת לסטודנטים אפשרות בחירה סבירה (2 מתוך 3, 3 מתוך 4, 4 מתוך 6 וכו') בתוך כל חלק.

  • רצוי שמקסימום הנקודות לשאלה לא יעלה על 30 נקודות, וגם אז כדאי לחלק את השאלה לסעיפי משנה עם ניקוד לכל סעיף, וזאת כדי שסטודנטים שלא הצליחו בשאלה זו או אחרת לא יפגעו יתר על המידה בסיכוייהם להצליח במבחן.

  • אם השאלות מתחלקות לסעיפי משנה, רצוי לציין באופן ברור כל סעיף בנפרד ולציין את הניקוד הניתן לכל סעיף במסגרת ניקוד השאלה. חשוב לשים לב לחלוקה הגיונית של מספר הנקודות בהתאם לדרישה.

  • השאלות במבחן יכולות להיות מסודרות מהקל לכבד או מהכבד אל הקל – על-פי שיקול דעתם של המרצים (ההמלצה היא לסדר את השאלות מהקל לכבד במדעים ובשפות, ולהיפך במקצועות ההומניים), אך הסעיפים בתוך השאלה מסודרים מהקל לכבד. מחקר זה מתייחס לסדר הנכון של השאלות.

  • האתר הזה מכיל טיפים נוספים לבניית מבחנים. באתר זה הטיפים מבוססים מחקרית.

  • מקור נוסף הסוקר את העקרונות לכתיבה נכונה של מבחן במסמך זה.

Comments


רוצים להיעזר בנו?

היחידה למצוינות וחדשנות בהוראה מציעה לכל מרצה ליווי פדגוגי וטכנולוגי מלא לצורך שיפור נראות הקורס שלכם, מבנה יחידות הלימוד, שילוב המשאבים הדיגיטליים המתאימים ליחידות הלימוד ואופן הוראתן בפועל. הליווי הינו אישי (מפגשי אחד על אחד) ע"י צוות המלווים הפדגוגיים של היחידה, וכן ע"י הצוות הטכנולוגי של מעבדת החדשנות בהוראה.

 

צרו איתנו קשר במייל זה: ayeletg@telhai.ac.il

קריאה נוספת לבחירה

אירועים קרובים