top of page

Mentimeter

9 במאי 2023

מנטימטר הוא כלי המאפשר יצירת מצגת אינטראקטיבית/סקר עם שאלות מסוגים שונים, וכך מתאפשרים שיתוף פעולה מתוקשב ומתן משוב מהתלמידים. השקפים העומדים לרשותנו: שקף מסוג חד ברירה, בחירת תמונה, ענן מילים, דירוג, דעה חופשית, ניקוד, דירוג בגרף, בחירת מנצח והבעת דעה. נוסף לכך אפשר ליצור בוחן, וכן ישנן תבניות ליצירת שקפים נוספים ללא פעילות. את התשובות ניתן להציג במגוון דרכים, למשל עמודות, ענן מילים ועוד. התשובות יוצגו על מסך המורה.


  • מנטימטר (Mentimeter) הוא כלי להפעלת לומדים בכיתה, המאפשר להם להשתתף בפעילויות באופן פרטני דרך המחשבים הניידים או הטלפון האישי שלהם. 

  • ניתן ליצור מצגת חדשה בעזרת Mentimeter בלבד, או לייבא מצגת Powerpoint קיימת, ולשלב בה שקפים הכוללים פעילויות.

  • תגובות הסטודנטים נאספות ונשמרות, וניתנות להצגה מיידית בכיתה או לשימוש עתידי.


bottom of page