top of page

HTML הטמעת רכיבי

18 במאי 2023

במודל ניתן להטמיע כלים חיצוניים באמצעות כתיבת קוד בשפת HTML. מטרת ההטמעה היא לאפשר למשתתפים להפעיל את הכלי ללא צורך בפתיחת חלון חדש, תוך הישארות באתר הקורס במודל.

במדריך זה תוצג דוגמה על כלי בשם Padlet.


bottom of page