top of page

H5P סרטון אינטראקטיבי

9 במאי 2023

סביבת אתר הקורס במוודל מאפשרת לייצר סרטונים אינטראקטיביים.

סרטון לימוד אינטראקטיבי הוא סרטון שבו הלומדים מבצעים מטלות הנוגעות לתוכן הסרטון במהלך הצפייה, ובדרך זו מגבירים את מעורבותם בתוכן הנלמד. להלן מספר דוגמאות:

  • הסרטון ייעצר בנקודה מסוימת, והלומדים יצטרכו לענות על שאלה רב ברירתית שהתשובה לה הוצגה מוקדם יותר בסרטון. 

  • הסרטון ייעצר בנקודה מסוימת, והלומדים יתבקשו לשים לב או להקדיש מחשבה לנושא שיוצג בדקות הבאות.

  • הסרטון ייעצר בנקודה מסוימת שבה, לדעת המרצה, נדרש הסבר נוסף. על גבי הסרטון תוצג שכבה נוספת הכוללת הסבר, באמצעות טקסט או תמונה.במדריך זה ניצור סרטון אינטראקטיבי הכולל רכיבים בסיסיים - שאלה רב ברירתית, ושאלה למחשבה. קיימים כמובן סוגים נוספים של רכיבים ושאלות אותם ניתן לשלב.

מבחינה פדגוגית - אנו מציעים להשתמש בסרטון אינטראקטיבי כאמצעי ללמידה בלבד, כך שניתן לצפות בו מספר פעמים וללמוד מטעויות, ולא כאמצעי לבחינת הידע אשר מוזן לציון הסופי של הלומד.

bottom of page