top of page

קריאה שיתופית Perusall

9 במאי 2023

קריאה שיתופית היא שיטה לעידוד הקריאה של מאמרים אקדמיים בפרט וטקסטים בכלל.

פרוזל הינו כלי דיגיטלי המוטמע במערכת המוודל, המאפשר יצירת פעילות קריאה שיתופית באתר הקורס. מאפייני השימוש בו:

  • קריאת מאמר מלא, או קטעים שהוגדרו ע"י המרצה 

  • סימון קטעים מתוך הטקסט או התמונות שבמאמר, וכתיבת שאלות והערות

  • התייחסות להערות של עמיתים והדגשת הערות נבחרות

  • זיהוי קטעים במאמר המעוררים עניין או מורכבים להבנה


bottom of page