top of page

פסקה מעוצבת

9 במאי 2023

פסקה מעוצבת מאפשרת להוסיף תוכן מעוצב לאתר הקורס שיכולה לשמש ככותרת משנה או הקדמה ליחידות ההוראה.


  • את רכיב פסקה מעוצבת ניתן להוסיף בראש הקורס (במבוא) או בכל יחידת לימוד.

  • חשוב שהפסקה המעוצבת תהיה קצרה ותמציתית ולא מומלץ להעלות תכנים ארוכים לפסקה. במקרים של טקסט ארוך מומלץ להשתמש ברכיב דף תוכן מעוצב או דף תוכן בחוצצים.


bottom of page