top of page

סוגי שאלות בוחן

21 במאי 2023

פעילות מסוג בוחן יכול לשמש למטרות תרגול, מבדק, מבחן בבית או בכיתה. בבוחן ניתן להוסיף שאלות מסוגים שונים, לדוגמה: רב ברירה, שאלות פתוחות, גרירת מילים לתמונה ועוד.. את מרבית סוגי השאלות ניתן לבדוק באופן אוטומטי וניתן גם להוסיף שאלות פתוחות שאותן בודקים באופן מסורתי.

הדרכה זו כוללת הדגמה של 8 סוגי שאלות.


  1. שאלת רב ברירה:

זוהי שאלת הערכה שבה הסדטונט בוחר תשובה אחת או יותר מתוך רשימה של אפשרויות.2. שאלת נכון/ לא נכון:

זוהי שאלת הערכה שבה הסטודנט בוחר תשובה "נכון" או "לא נכון".


3. שאלת תשובה קצרה:

מאפשרת לסטודנט להזין תשובה של מילה אחת או מספר מועט של מילים, המשוכללות לציון על ידי השוואה לתבניות שונות של תשובות, היכול להכיל תו כללי כלשהו.


4. מאמר- שאלה פתוחה ארוכה:

מאפשר לסטודנט להזין תשובה הכוללת מספר פסקאות מוגבל ורכיבי מולטימדיה אותם ניתן להעלות או לשבץ בתשובה. הבדיקה והציון, לאחר מכן, תהיה חייבת להיות באופן ידני.


5. שאלת התאמה:

זוהי שאלת הערכה שמציגה שתי רשימות של פריטים אחד מול השני. על הסטודנט לבחור תשובה מתוך תפריט רשימת הפריטים המופיעה בצד השמאלי, בהתאמה לפריט המופיע באותה שורה בצד הימני.


6. שאלת גרירה ומיקום מילים במשבצות:

זוהי שאלת הערכה שבה העונה גורר תשובה לתוך טקסט מתוך בנק תשובות.7. שאלת הזנת מילים חסרות בפסקה:

מאפשר לעונה לבחור מילה או ביטוי חסרים מתפריט נפתח.8. שאלת התאמה בגרירה:

שאלה בה הסטודנטים מתבקשים להתאים בין רשימת מושגים לרשימת הגדרות/שאלות בעזרת גרירה.


bottom of page