top of page

מטלת למידה קבוצתית

9 במאי 2023

סביבת אתר הקורס במוודל מאפשרת להגדיר, להגיש ולבדוק מטלה קבוצתית. כל קבוצה נדרשת להגיש מטלה אחת בלבד ע"י נציג/ת הקבוצה.

בדיקת מטלה קבוצתית חוסכת זמן רב למרצים, שכן הם צריכים לבדוק ולספק משוב פעם אחת בלבד לכל עבודה, והמשובים והציונים יגיעו באופן אוטומטי לכל הסטודנטים בקבוצה.


חשוב!

  • כדי להגדיר מטלה קבוצתית יש בשלב ראשון צורך להגדיר קבוצות בקורס.

  • מרצה יכול לשבץ את הסטודנטים לקבוצות על-פי רצונו, או לאפשר לסטודנטים להשתבץ בעצמם באמצעות פעילות תלמידים בוחרים קבוצה.

  • יש להוסיף את ההגדרות למטלה קבוצתית לפני תחילת ההגשות על-ידי הסטודנטים.bottom of page