top of page

מאגר שאלות

21 במאי 2023

 במערכת מוודל ניתן לערוך בחנים באמצעות מאגר שאלות שנבנה מראש לצורך כך. 


נשתמש בה באחד מהמקרים הבאים:

  • כאשר נרצה ליצור קטגוריה חדשה.

  • כאשר נרצה להעביר שאלות מקטגוריה לקטגוריה.


הקטגוריות מאפשרות חלוקה של שאלות לנושאים שונים ולבחנים שונים שנרצה לבנות בקורס.


bottom of page