top of page

יצירת בוחן- צעדים ראשונים

9 במאי 2023

הדרכה זו מיועדת למרצים המבצעים את צעדיהם הראשונים ביצירת בוחן במערכת ה-Moodle. ניצור ונפעיל בוחן פשוט עם שאלות רב-ברירה.

ניתן לשלב את הבוחן בדרכים שונות, לדוגמה:

 • כחלק ממטלות הקורס המרכיבות את הציון הסופי

 • למטרת למידה – כאשר מאפשרים ללומדים לבצעו מספר פעמים עד להצלחה מלאה

 • כמשוב אודות רמת ההבנה של נושא מסוים - תוצאות הבוחן מאפשרות למרצה לזהות נושאים בהם הלומדים מתקשים.


הפעלת בוחן מורכבת משלושה שלבים:

 1. יצירת הרכיב "בוחן" והגדרתו באתר הקורס

 2. הכנסת השאלות והתשובות האפשריות

 3. פרסום הבוחן והצפיה בתוצאותיו


 

חלק 1-2- יצירת הרכיב בוחן, הגדרתו באתר הקורס, והוספת שאלות:

התוצאה שיופיע בהדרכה היא בוחן הכולל את המאפיינים הבאים:

 • מסגרת זמן מוגדרת, שלאחריה הבוחן ייסגר ויוגש אוטומטית

 • ניתן לענות על הבוחן פעם אחת בלבד

 • כל שאלה מופיעה בעמוד נפרד

 • הניווט בין השאלות חופשי

 • התשובות האפשריות לכל שאלה יוצגו בסדר מעורבב

 • ציון הבוחן לא יוצג לסטודנט בשום שלב, וגם לא התשובות לשאלות


לאחר שמירת הבוחן, יש לעבור לחלק השני - הכנסת השאלות.


חלק 3- פרסום הבוחן והצפיה בתוצאותיו:


bottom of page