top of page

ייבוא חומרים מקורס לקורס

9 במאי 2023

ניתן להעתיק חומרים מהקורסים שלנו או קורסים אחרים שיש לנו גישה אליהם משנים קודמות או מסמסטרים אחרים לקורסים אחרים שאנו מלמדים- פעולה זו נקראת "ייבוא."

בתהליך הייבוא אנו מייבאים את המשאבים והפעילויות, ניתן לייבא את כל הקורס או רק חלקים ממנו על-פי בחירתנו.שימו לב, לא ניתן לייבא את התכנים שהועלו על-ידי הסטודנטים.


נשתמש בה באחד מהמקרים הבאים:

  • העתקה של חומרי הקורס שלי משנה שעברה לשנה הנוכחית

  • העתקה של חומרי לימוד מקורס של מרצים אחרים המאפשרים לי גישה לתכנים שלהם

  • העתקה של חומרי לימוד מקורס הכולל משאבים לשימוש ציבורי


bottom of page