top of page

הערכת עמיתים

21 במאי 2023

בפעילות הערכת עמיתים הסטודנטים מגישים את המטלה שלהם ולאחר מכן מבצעים הערכה למטלות (אחת או יותר) שהוגשו על ידי סטודנטים עמיתים, בהתבסס על קריטריונים שסופקו על ידי המרצה.


בפעילות זו חמישה שלבים (על המרצה להגדיר) והמרצה מעביר את המטלה משלב לשלב בהתאם להתקדמות: (ניתן לחזור לכל שלב גם תוך כדי הפעילות.)


שלב 1- הכנה: המרצה מגדיר את מאפייני הפעילות, מגדיר את המחוון, מעלה דוגמה וכד'.

שלב 2- הגשות: הסטודנטים מגישים מטלה כמסמך או טקסט מקוון- בהתאם להנחיות המרצה.

לאחר שהסתיימו ההגשות של הסטודנטים, כל מטלה שמוגשת מועברת להערכה על-ידי סטודנט אחד או יותר בהתאם להגדרת ההקצאות של המרצה- קיימת אפשרות להגדרה של ההקצאות ידנית או להקצאה אוטומטית באופן אקראי.

שלב 3- הערכות: הסטודנטים מעריכים את ההגשות של העמיתים באמצעות מחוון הערכה מובנה המכיל קריטריונים להערכה שהוגדרו בשלב 1.

שלב 4- חישוב בציונים: הציון ניתן אוטומטית על-ידי המערכת והוא מורכב משני ציונים: האחד על העבודה שהוגשה והשני על איכות ההערכה. למרצה יש אפשרות לשנות/ לערוך את הציונים לפי הצורך.

שלב 5- סגור: ציונים מהשלב הקודם מועברים לגליון הציונים שבמערכת המודל וכל סטודנט יכול לראות את ההערכות שקיבל מעמיתיו.


bottom of page