top of page

בסיס נתונים

9 במאי 2023

המטרה של פעילות בסיס נתונים היא ליצור מרחב שבו כל משתתפי הקורס יכולים לראות את העבודות של חבריהם לקורס- הרכיב משמש כמאגר נתונים משותף לכלל הסטודנטים לצרכים שונים בקורס. 

בתהליך הגדרת בסיס הנתונים יוצר המורה תבנית שלתוכה יזינו הלומדים את תכניהם, כאשר התוצר הסופי מוצג באותו פורמט. בסיס הנתונים יכול להכיל תכנים מסוגים שונים - טקסטים, תמונות, קבצים, קישורים ועוד. שימושים אפשריים של בסיס הנתונים:

  • אוסף שיתופי של קישורי אינטרנט

  • הצגת תמונות ותוצרים שהלומדים יצרו

  • אוסף מידע בנושא לימודי

  • מאגר מידע לטובת פעילות חקר



bottom of page