top of page

בלוג

9 במאי 2023

הרכיב בלוג או יומן רשת (Blog, Web Log) הוא יומן כתיבה המתנהל ברשת ומאפשר תהליכי כתיבה אישיים או קבוצתיים.

הבלוג משמש כ:

  • ביטוי ותיעוד דעות, חוויות ועוד על תהליך או פרויקט כלשהו.

  • הבלוג יכול להיות אישי או שיתופי (קבוצתי). 

    • בלוג אישי יכול לשמש לצרכי רפלקציה של התלמיד על עבודתו. הבלוג יכול להיות גלוי לכל הלומדים בקורס או נסתר (גלוי רק לתלמיד ולמורה של מרחב הלימוד). bottom of page